top of page

Huurcontract met de gemeente laten controleren?

Waar moet u op letten bij het sluiten van een huurcontract met de gemeente? Kijk in elk geval of er naast de huurovereenkomst een opstalrecht gevestigd moet worden.

Afgelopen week meldde zich een klant die zijn huurcontract met de gemeente juridisch wilde laten screenen. Hij wilde graag weten of hetgeen de gemeente in het huurcontract had vastgelegd m.b.t. het verhuren van haar grond, wel correct was. Hoe zit dat nu met een huurcontract (onbebouwde) grond?

Het sluiten van een huurovereenkomst is vormvrij. U kunt aldus ook mondeling een contract sluiten. Dit laatste is echter niet aan te raden gezien het bewijzen hiervan grote (financiële) risico’s met zich mee kan brengen. In elk huurcontract moet ook minimaal worden opgenomen:

naam van de verhuurder en huurder, adres en omschrijving van het verhuurde en de huurprijs.

Verder zullen partijen zich moeten houden aan de wet (wanneer er sprake is van dwingend recht mogen beide partijen in een contract hier niet van afwijken).

In dit betreffende geval leek het om de huur van onbebouwde grond te gaan. Er stond echter niet expliciet in het contract of enkel de grond werd gehuurd of ook de parkeerplaatsen erop (die nog moesten worden gerealiseerd). Advies is in zo’n geval om alsnog expliciet te laten opnemen of enkel de grond of ook de parkeerplaatsen (c.q. de bebouwing) worden gehuurd. Dit is namelijk erg belangrijk ivm de huurbescherming van u als huurder. Wordt namelijk alleen de grond gehuurd, dan heeft huurder nauwelijks bescherming.

Indien de gemeente het huurcontract opzegt (uiteraard met inachtneming van de overeengekomen duur van het contract en de opzegtermijn), dan zult u als huurder in beginsel moeten vertrekken. Worden naast de gronden ook de parkeerplaatsen (of andere bebouwing) gehuurd, dan bent u als huurder beter beschermd: u kunt dan bij opzegging door de gemeente na afloop van de overeengekomen periode niet direct bij het einde van het huurcontract worden ontruimd. Deze huur/ontruimingsbescherming kan maximaal 3 jaar duren. Wel moet hiervoor door u als huurder een procedure bij de rechter worden gestart. Let op: indien u als huurder een stuk grond huurt en er vervolgens zélf parkeerplaatsen opbouwt, kunt u ook geen beroep doen op deze huurbescherming.

Onze Tip. Los van de screening van het huurcontract, adviseren wij in een dergelijke situatie als die van deze klant, een recht van opstal te vestigen bij de notaris. Het recht van opstal is het recht om eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond. Wie grond bezit, wordt namelijk automatisch juridisch eigenaar van alles wat zich boven en onder die grond bevindt. Dit geldt ook wanneer deze niet door de grondbezitter (in uw geval de gemeente) zijn gebouwd. Met alleen een huurcontract kunt u dit niet voorkomen u zult daarvoor een recht van opstal moeten vestigen bij de notaris om eigenaar te worden van in dit geval de parkeerplaatsen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page