top of page

Wat kan ik doen als mijn factuur niet wordt betaald?

Stuur eerst een aanmaning oftewel een ingebrekestelling met een duidelijke termijn.

Afgelopen week meldde zich een klant die een openstaande factuur die zijn leverancier tot op heden niet had betaald.

Allereerst rees de vraag of er al voldoende was gedaan om de leverancier alsnog tot betaling te bewegen. In dit geval bleek de leverancier niet alleen de factuur niet te betalen maar tevens bleef hij ook nog eens nalatig datgene te doen wat er was afgesproken. De wet regelt in een situatie als deze een nauwkeurige regeling met de ingebrekestelling (en het verzuim). Het in gebreke stellen houdt in dat je de ander schriftelijk aanmaant, waarbij je een redelijke termijn stelt voor nakoming. Een ingebrekestelling moet aldus schriftelijk plaatsvinden en voldoen aan de volgende eisen:

1. Er moet heel duidelijk nakoming worden geëist;

2. Duidelijk moet zijn wat je vordert (en wat de grondslag van de vordering is);

3. Er moet een duidelijke termijn worden aangegeven waarbinnen moet worden nagekomen.

De termijn

Over het algemeen is een termijn van veertien dagen meer dan redelijk. Als de ander binnen de(ze) gestelde termijn de afspraak niet nakomt dan is hij in verzuim en heeft dit tot gevolg dat jij de ander aansprakelijk mag houden voor de schade die jij lijdt doordat niet wordt nagekomen. Het kan zijn dat de ander niet tijdig of niet deugdelijk nakomt.

In het geval dat de ander niet tijdig nakomt, is het van belang na te gaan of een duidelijk tijdstip is afgesproken want dan treedt het verzuim in op het moment dat de ander niet op het afgesproken tijdstip presteert. Is geen duidelijk tijdstip afgesproken dan moet je de ander in gebreke stellen. Als de ander niet deugdelijk presteert dan is een ingebrekestelling sowieso ook noodzakelijk.

Onze Tip. Wij adviseren aldus te allen tijde tijdig een ingebrekestelling te sturen waarin je duidelijk aangeeft wat er verwacht wordt. Een dergelijke brief heeft het voordeel dat je meteen ook een schriftelijk bewijsstuk hebt. Mondelinge afspraken, al dan niet telefonisch, zijn immers in een gerechtelijke procedure moeilijk te bewijzen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Veel gelezen:

bottom of page