top of page

Kan ik onder een contract uit vanwege dwaling?


Als er sprake is van dwaling kan een contract ongeldig zijn.

Bij ons meldde zich een opdrachtgever die zich af vroeg of zijn klant, die volgens hem onterecht een beroep deed op dwaling, ‘zomaar’ van de gesloten koopovereenkomst tussen beiden af zou kunnen komen. Uiteraard kan dit niet zomaar en om die reden lichten we het begrip dwaling toe.

Wanneer is er nu sprake van dwaling?

Er is sprake van dwaling wanneer er een onjuiste voorstelling van zaken is. Bovendien zou bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zijn gesloten of tegen andere voorwaarden (er zou bijvoorbeeld hetzelfde voor een lagere prijs zijn gekocht). Bij dwaling komt het er dus op neer dat een van beide partijen van de verkeerde informatie uitging bij het sluiten van de overeenkomst. In dit geval zou de klant van opdrachtgever dus van verkeerde informatie zijn uitgegaan bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Wanneer kan men beroep doen op dwaling?

De verkoper geeft een foute inlichting, of

De verkoper zwijgt over een punt dat hij had moeten melden, of

Koper én verkoper gaan uit van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer er sprake is van dwaling, is de gesloten overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de partij die heeft gedwaald (zich heeft ‘vergist’), deze overeenkomst kan vernietigen. Juridisch gezien heeft het sluiten van de overeenkomst dan nooit plaatsgevonden en zullen beide partijen hun prestaties ongedaan moeten maken. In dit geval betrof het de koop van een product waardoor het product en de betaling zouden worden teruggevorderd. Echter de koper kon in dit geval geen terecht beroep doen op dwaling en bleef de gesloten overeenkomst tussen partijen gewoon bestaan.

Onze Tip. Wanneer er een overeenkomst tot stand is gekomen terwijl deze door gebrek aan informatie verkeerd of nimmer onder dezelfde voorwaarden tot stand zou zijn gekomen, kan er sprake zijn van dwaling. Bij een terecht beroep op dwaling heeft de overeenkomst nooit bestaan en moeten eventueel al gedane prestaties ongedaan worden gemaakt. Wanneer uw klant zich beroept op dwaling en u het er niet mee eens bent, is het verstandig om juridisch advies te vragen.

Veel gelezen:

bottom of page