top of page

Wanneer kan ik met een boetebeding een boete opnemen in een contract?


Bent u eenmaal een boete overeen gekomen, dan zal de rechter hier niet snel van afwijken.

Een boetebeding is een afspraak tussen partijen over een te betalen geldbedrag als boete indien een der partijen de verplichtingen in het contract niet nakomt.

Dit boetebedrag kan enorm hoog oplopen, zodat een dergelijk boetebeding grote financiële gevolgen kan hebben. Bovendien kan een boetebeding meerdere functies hebben. Ten eerste fungeert het beding als een soort ‘straf’ op het niet nakomen van het contract. Ook kan de boete fungeren als een schadevergoeding die in plaats treedt van hetgeen is overeengekomen in het contract. Met name handig als de daadwerkelijke schadevergoeding bij het niet nakomen van het contract moeilijk of niet te bepalen is. Een combinaties van beide functies is ook mogelijk.

In de praktijk probeert men onder een dergelijk boetebeding uit te komen, juist omdat de bedragen hoog kunnen oplopen. Echter is dat lang niet altijd mogelijk en is toch het gehele bedrag aan boete verschuldigd. De rechter kan enkel de boete matigen wanneer er sprake is van zulke bijzondere omstandigheden dat de eigenlijke boete tot zeer onredelijke gevolgen leidt.

Onze Tip. U dient voor uzelf na te gaan waarom u een dergelijk boetebeding zou willen opnemen: enkel om de andere partij te ‘prikkelen’ tot (tijdige) nakoming of ook om eigen schadevergoeding mee vast te stellen? In dit laatste geval zult u ook moeten opnemen of er naast de boete ook nog nakoming van het contract kan worden gevorderd door u. Ook zult moeten opnemen of de boete stand houdt bij overmacht.

Veel gelezen:

bottom of page