top of page

Hoe spreek ik een goede betalingsrekening af?


Spreek alleen een betalingsregeling af als u van tevoren weet dat de andere partij ook kan betalen.

Afgelopen week meldde zich een opdrachtgever die zich afvroeg of hij er goed aan deed om een betalingsregeling te treffen met zijn debiteur. Tevens vroeg hij zich af hoe hij deze juridisch correct kon afspreken.

Allereerst is het belangrijk om te melden dat het niet wettelijk verplicht is een betalingsregeling aan te gaan met uw debiteur. Er bestaan wel uitzonderingen volgens de rechter: een schuldeiser die ondanks een redelijk en goed onderbouwd betalingsvoorstel van zijn debiteur toch gaat dagvaarden om zijn vordering te verhalen moet hiervoor zelf de gemaakte kosten dragen.

Of u er goed aan doet een betalingsregeling te treffen ligt er vooral aan of uw debiteur kredietwaardig is. Immers het kan ook zomaar zijn dat uw debiteur deze regeling enkel voorstelt om tijd te rekken. Hoe langer u in dat geval op uw geld moet wachten, hoe kleiner de kans wordt dat u dit daadwerkelijk binnen gaat harken…

Wat u in elk geval moet doen bij het treffen van een betalingsregeling:

- Ga na of een betalingsregeling voor deze debiteur het juiste middel is. Heeft uw debiteur weinig middelen c.q. veel hoge schulden waardoor deze uw vordering niet in een keer kan afbetalen? Zo ja, heeft en/of kan uw debiteur dit aantonen aan u of neemt u het risico dat hij deze niet gaat nakomen?

- Ga na of u wellicht nog andere opties heeft om uw vordering binnen te halen? Denk aan retentierecht, recht van reclame en/of een eigendomsvoorbehoud.

- Zorg er te allen tijde voor dat de betalingsregeling concreet schriftelijk is vastgelegd: per maand/week een x bedrag op bankrekeningnummer x ten name van x. Het beste is nog de debiteur te laten tekenen voor de regeling middels een (vaststellings)overeenkomst. Immers mondelinge afspraken vallen lastig te bewijzen.

- Mocht de regeling niet stipt worden nagekomen zorg er dan voor dat deze eindigt per direct en u debiteur niet eerst nog in gebreke dient te stellen. U neemt schriftelijk bij de regeling op dat de betalingsregeling komt te vervallen bij niet tijdige nakoming en direct opeisbaar is.

- U kunt bij uitblijven van (tijdige) betaling aanspraak maken op de wettelijke rente (hoogte is bij wet vastgelegd) of contractuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Let wel: bij de consument gelden gemaximeerde bedragen voor buitengerechtelijke kosten waarbij u de consument tevens moet hebben gewaarschuwd.

Onze tip. Ga van tevoren na of er bij deze debiteur wel iets te halen is voordat u akkoord gaat met een betalingsregeling. Laat de regeling duidelijk vastleggen .

Veel gelezen:

bottom of page