top of page

Kan ik nog een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst?


De regels voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst zijn door de wet WWZ gewijzigd.

Eén van onze klanten wil met een nieuwe medewerker een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar sluiten. Omdat de medewerker veel bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie onder ogen krijgt en nauw contact heeft met klanten, wil hij een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Maar is dat in verband met de invoering van de Wet Werk & Zekerheid nog wel mogelijk? En zijn er nog andere zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het opnemen van een concurrentiebeding?

Concurrentiebeding: toegestaan?

Sinds januari van dit jaar zijn er een aantal zaken met betrekking tot een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewijzigd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 gesloten is mag geen concurrentiebeding opgenomen worden, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs - of dienstbelangen, in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd is om welke bedrijfs - of dienstbelangen het gaat en waarom een concurrentiebeding nodig is.

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dus alleen nog maar indien:

1. Er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen;

2. In de arbeidsovereenkomst het een en ander gemotiveerd wordt.

Wat zijn 'zwaarwegende bedrijfs - of dienstbelangen'?

Wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfs - of dienstbelang is nu nog niet duidelijk, omdat rechters hier nog geen uitspraken over hebben gedaan. Wij denken dat er niet snel sprake zal zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, want het uitgangspunt van het nieuwe arbeidsrecht is dat er geen concurrentiebeding mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als partijen willen weten of een concurrentiebeding geldig is, dan moeten ze altijd de gang naar de rechter bewandelen. Helaas worden er nergens concrete voorbeelden van zwaarwegende bedrijfs - of dienstbelangen gegeven.

Hoe motiveren?

Denkt u dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en wilt u daarom toch een concurrentiebeding opnemen? Dan geldt er een schriftelijke motiveringsplicht. In de arbeidsovereenkomst moet u in ieder geval het volgende motiveren:

1. De zwaarwegende bedrijfs - of dienstbelangen;

2. Waarom het door deze zwaarwegende bedrijfs - of dienstbelangen noodzakelijk is om een concurrentiebeding op te nemen.

Ontbreekt de motivering, dan is het concurrentiebeding nietig. En is het onvoldoende gemotiveerd dan kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen.

Onze tip. In beginsel mag u geen concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aanwezig zijn en de aanwezigheid van het concurrentiebeding schriftelijk gemotiveerd is. Twijfelt u over de tekst van de motivering, dan kunnen wij altijd even met u mee kijken.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Team HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page