top of page

Auteursrecht overdragen. Onze bedrijfsjurist adviseert: hoe kan ik mijn auteursrecht overdragen?


Auteursrecht van een app overdragen doet u zo:

Vorige week vroeg een klant ons vraag hoe hij het auteursrecht van de door hem gemaakte applicatie moest overdragen.

Ook rees de vraag hoe de klant zichzelf van eventuele aansprakelijkheid tbv een betrokken derde partij, die in dit geval de doorontwikkeling van de overdragen applicatie verzorgde, zou kunnen uitsluiten.

Ten aanzien van het overdragen van het auteursrecht geldt het volgende. Wanneer u werk heeft geschreven, bedacht en gemaakt, dan draagt u in principe over dat werk de auteursrechten.

Zoals in dit geval: de auteursrechten die rusten op de applicatie van onze klant behoren tot de klant. Die rechten kunt u overdragen aan derden om bijv. een groter publiek te kunnen bereiken en daarmee meer omzet te genereren. U kunt het auteursrecht gedeeltelijk of compleet -tegen een vergoeding- overdragen via een officiële akte oftewel een schriftelijk stuk waarin dit is vastgelegd. Zonder een dergelijke akte is er ook geen sprake van overdracht.

Wanneer u het auteursrecht compleet overdraagt betekent dit dat de andere partij kan bepalen wat er met het werk gaat gebeuren. Wanneer u echter zeggenschap over het werk wilt behouden dan kunt u een licentiecontract overeenkomen met de derde partij. Een dergelijk contract houdt in dat u slechts toestemming geeft aan de andere partij om uw werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het auteursrecht blijft dan in handen van u als maker.

In een licentiecontract dient in ieder geval het volgende te zijn afgesproken:

• een bepaalde termijn waarin de licentie wordt verleend;

• dat de lictentie op een vooraf afgesproken manier wordt ingezet;

• dat de licentie binnen een afgebakend gebied geldt.

In het geval van de hiervoor genoemde applicatie was het de bedoeling dat het complete auteursrecht werd overgedragen. Dit is inmiddels gebeurd via een schriftelijke akte. Om aansprakelijkheid van de derde partij uit te kunnen sluiten is door ons geadviseerd om deze partij mee te laten tekenen met de schriftelijke akte, of een aparte overeenkomst te sluiten met deze derde partij. Zeker nu ook de derde partij automatisch eigenaar wordt van de door haar aangebrachte doorontwikkelingen aan de app, kan het wenselijk zijn deze schriftelijk aan onze klant over te dragen.

Onze tip: Heeft u te maken met auteursrecht en wilt u weten hoe en wat u het beste kunt overdragen aan rechten? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. In het licentiecontract kunt u bovendien een boeteclausule opnemen voor het geval dat uw tegenpartij zich niet aan bepaalde afspraken houdt.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page