Weet u wanneer u uw jaarrekening moet deponeren?


Deze week: de vier meest gestelde vragen over het deponeren van de jaarrekening.

Wij krijgen geregeld vragen van onze klanten over het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Vandaar dat wij deze week graag de vier meest gestelde vragen met u willen delen.

Ben ik verplicht om een jaarrekening te deponeren? Welke ondernemers zijn eigenlijk wettelijk verplicht om een jaarrekening in te dienen? Dit zijn ondernemers met de volgende rechtsvormen:

 • BV’s

 • NV's

 • Coöperaties

 • Onderlinge Waarborgmaatschappijen

 • Vof’s en Cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten betreffen

 • Vereniging/stichting (met bepaalde omzet)

 • Buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren

 • Bijzondere ondernemingen en organisaties (Formeel buitenlandse rechtspersonen, pensioenfondsen).

Onder meer zzp’ers en eenmanszaken hoeven geen jaarrekening te deponeren, maar dienen wel tegen het einde van het jaar een balans en winst- en verliesrekening op te maken. Echter soms kan het in de praktijk toch nodig zijn voor deze ondernemers om een jaarrekening op te maken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de bank ivm het aangaan van een woningfinanciering.

Wat moet er zeker in de jaarrekening staan?

In de jaarrekening moeten minimaal de volgende zaken te staan:

 • De balans, een momentopname van de financiële status van uw bedrijf.

 • De winst- en verliesrekening die alle inkomsten en uitgaven van uw bedrijf gedurende het afgelopen jaar weergeeft.

 • Een toelichting hierop. Hoeveel er valt toe te lichten hangt onder meer af van de bedrijfsomvang. Voor een klein bedrijf kan het namelijk al voldoende zijn het aantal werknemers binnen het bedrijf te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld toe te lichten. Grotere bedrijven dienen echter bijvoorbeeld ook nog een jaarverslag en accountantsverklaring te deponeren.

Wanneer moet de jaarrekening gedeponeerd zijn?

U kunt zich in principe vasthouden aan het gegeven dat de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA moet dan binnen 2 maanden de jaarrekening vaststellen en binnen 8 dagen na deze vaststelling moet u (of uw accountant) de jaarrekening deponeren.

In bijzondere omstandigheden kan de vaststelling met 6 maanden (vanaf boekjaar 2016: 5 maanden) worden uitgesteld.

Het is wel van uiterst belang dat u de jaarrekeningen tijdig deponeert. Immers als u uw jaarrekening te laat indient, kunt u een boete krijgen. Bovendien kunt u daardoor alsdan